Võistlustel osalemise tingimused

Võistlustel osalemise tingimused on reguleeritud ERL Üldmäärustikuga (Lisa nr. 1). Alljärgnevalt on need tingimused välja toodud täiendavate kommentaaride ja selgitustega (punasega märgitud osa kehtib alates 01.01.2020).

Võistlustel osalemiseks peavad kõik võistluspaarid omama kehtivaid võistluslitsentse ja vastama järgnevatele tingimustele:

ERL SPORTLASE LITSENTS
ERL sportlase litsents annab õiguse osaleda rahvuslikel võistlustel, on eelduseks järkude ja kvalifikatsiooninormide täitmiseks, ametlikel tiitlivõistlustel (EMV) osalemiseks ning karikasarjade ja edetabelipunktide saamiseks.

ERL sportlase litsents jaguneb järgmisteks kategooriateks:

 • lapsed ja poniklassi sportlased => kuni 16-aastased* ratsanikud
 • juuniorid => 17- ja 18-aastased* ratsanikud
 • noored => 19- kuni 21-aastased* ratsanikud
 • seeniorid => vanemad kui 21 aastat*, v.a takistussõidu amatöörid, kelle vanuse alampiiriks on 19
 • harrastussportlased => mistahes ratsaspordiala harrastajad, kes vastavad ERL harrastussportlase määratlusele
 • kutsarid => hoburakendi juhid rakendispordis

* – nimetatud vanuseid arvestatakse kalendriaastast, mil vastav vanus täitub. Vanuseklassi nimeline litsents ei piira osalemist kõrgemate vanuseklasside võistlustel.

Vanuseklassi põhine sportlase litsents määratakse automaatselt kõigile, kellel on RATSANETIS täidetud järgmised tingimused:

 • isik omab Rohelist Kaarti (vt. lisaks ROHELISE KAARDI PROGRAMM)
 • isikul on fikseeritud ERL LIIKMESKLUBI, mida ta võistlustel esindab.
  Võistleja saab esindada ainult ühte klubi korraga. Klubi esindamisest teavitatakse ERLi läbi Ratsaneti sportlase enda ja esindatava klubi poolt, s.t . kui üks osapool esitab Ratsanetis taotluse klubi esindamiseks, siis peab teine osapool taotluse kinnitama. Vajadusel saab esitatud taotluse vastavalt kas tühistada või tagasi lükata.

Kui tekib vajadus esindatava klubi muutmiseks, siis selle võimalused ja tingimused leiate allpool “Klubivahetus” alt.

Kui soovite vanuseklassi põhise litsentsi asemel seeniori, harrastussportlase või kutsari litsentsi, siis peate Ratsanetis esitama vastava litsentsi kategooria muutmise avalduse. Sama avaldus tuleb esitada ka juhul, kui soovite tagasi vanusepõhist litsentsikategooriat.

Amatööri staatuse saavad valida seeniori või harrastussportlase litsentsi omanikud, kes
vastavad ERL amatööri määratlusele. Amatööri staatuse valik ja sellest loobumine toimub Ratsanetis läbi litsentsikategooria muutmise taotluse

Kategooria ja/või amatööri staatuse muutmisel peate arvestama, et vastav muudatus peab olema tehtud enne võistlusele registreerimist.

ERL sportlase litsents on võistlemiseks kehtiv, kui selle eest on makstud:

 • aastane litsentsitasu vastavalt oma litsentsi kategooriale (aastalitsents)
  Koos aastalitsentsiga on võimalik juurde võtta sportlase õnnetusjuhtumi kindlustus, täpsem info
  IF SPORTLASE KINDLUSTUS
 • ühekordne litsentsitasu (vt. “Ühekordne litsents”)
KLUBIVAHETUS

Võistleja saab esindada ainult ühte klubi korraga. Informatsiooni sportlase poolt klubi esindamise lõpetamise kohta esitab Ratsaneti vahendusel kas vastav klubi või sportlane ise. Kui sportlane soovib asuda esindama uut klubi, siis on see võimalik 01. jaanuarist kuni 30. juunini ning uue klubi nimekirja lisamisega kaasneb üleminekutasu juhul, kui isikul on sama aasta eelnevast perioodist võistlustulemused mõne teise klubi nimel.

NB! Klubi esindamise lõppedes, katkeb ka olemasoleva aastalitsentsi kehtivus. Võistlemiseks tuleb osta ühekordne litsents või taasatada aastalitsentsi kehtivus (teatada uue klubi esindamisest ja vajadusel tasuda klubivahetuse tasu.

Ratsaneti kanne ei oma õiguslikku tähendust liikmesklubi ja tema sportlaste vahelistes suhetes, samuti ei vabasta Ratsaneti kanne isikut või klubi võimalikest omavahelistest nõuetest.

ERL HOBUSE LITSENTS

ERL hobuse litsents annab hobusele õiguse osaleda rahvuslikel võistlustel, on.eelduseks kvalifikatsiooninormide täitmiseks, ametlikel tiitlivõistlustel (EMV) osalemiseks ning karikasarjade ja edetabelipunktide saamiseks.

Võistlev hobune/poni (edaspidi hobune) peab olema vähemalt 4-aastane ja Ratsanetis registreeritud, selleks peab hobune:

Registreerimine toimub hobuse omaniku või tema esindaja poolt Ratsanetis vastava AVALDUSE alusel. Ratsaneti hobuste andmebaas on seotud PRIA hobuslaste registriga ning nende hobuste Ratsanetti lisamisel avaneb eeltäidetud avaldus. Kui hobune ei ole PRIA-s arvel, siis tuleb kogu avaldus ise täita ning ERL küll võtab sellised hobuste registreerimised vastu ja lubab võistlema, kuid see ei vabasta kohustusest hobune PRIA-s arvele võtta. Hobuse registreerimine on ühekordne toiming ja tasuta. Hobune peab olema Ratsanetis registreeritud enne esmakordset litsentsitasu maksmist.

Esitatud avaldus kontrollitakse ning kinnitatakse ERL administraatori poolt üldjuhul hiljemalt avalduse esitamisele järgneval tööpäeval. ERL administraatoril on õigus ebakorrektselt täidetud avaldused kustutada.

ERL hobuse litsents on võistlemiseks kehtiv, kui selle eest on makstud:

 • aastane litsentsitasu (aastalitsents)
 • ühekordne litsentsitasu (vt. “Ühekordne litsents”)
LISATINGIMUSED HOBUSTELE: VAKTSINEERIMINE

Vaktsineerimiste eesmärk on aktiviseerida hobuse immuunsüsteemi, et nakkuse saamisest hoolimata hobune ei haigestuks. Samas ei anna vaktsineerimine kunagi 100% garantiid, et hobune ei haigestuks.

Selleks, et vaktsineerimine annaks võimalikult hea tulemuse, tuleks täita allpool loetletud tingimused:

 • Hobune peab vaktsineerimise hetkel olema terve ja normaalses toitumuses.
 • Vaktsineerida tuleb korraga ainult ühe haiguse vastu v. a. tootja poolt spetsiaalselt valmistatud kompleksvaktsiinid. (gripp + teetanus, gripp + herpesviirus j. n. e.).
 • Vaktsineerimise järel ei tohi hobust kohe rakendada raskele tööle, vaid hoida mõned päevad kergel tööl.
 • Erinevate haiguste vastu vaktsineerimiste vahe peaks olema 2 – 3 nädalat (v. a. kompleksvaktsiinid).
 • Vaktsineerimised tuleb teostada vastavalt valmistaja juhendile.
 • Vaktsineerimise kohta annab soovitusi ja neid teostab loomaarst.

Levinumad haigused, mille vastu hobuseid vaktsineeritakse on hobuste gripp, marutaud, herpesviirus ja teetanus. Hobuste gripi vastu vaktsineerimine on võistlustel osalemiseks kohustuslik.

Võistlev hobune peab olema nõuete kohaselt gripi vastu vaktsineeritud ning vaktsineerimiste info peab olema kantud hobuse passi (ERL ÜM lisa 10).

LISATINGIMUSED HOBUSTELE: PONIDE MÕÕTMINE

Poniks loetakse väikest kasvu hobust, kelle turjakõrgus on mõõdetud ja fikseeritud vastavalt ERL ÜM lisas 11 toodud nõuetele.

Poni, kellel puudub Ratsanetis kehtiv ERL või FEI mõõtmistunnistus, käsitletakse võistlustel ning edetabelitesse punktide arvestamisel hobusena. Poni staatus hakkab kehtima turjakõrguse teatamise kuupäevast.

MUUDATUSED HOBUSTE ANDMETES, OMANIKUVAHETUS

Kui leiate registreerimise käigus või juba registreeritud hobuste puhul, et mingid andmed, v.a omanik,  vajavad uuendust või parandust, siis:

 • PRIA registris olevate hobuste puhul palume muudatustest teavitada vastavat aretusseltsi, kus hobune arvel on ja mille kaudu andmed läbi PRIA Ratsanetti jõuavad.
 • ülejäänud hobuste puhul palume muudatustest ERL-i otse teavitada.

Omanikuvahetuseks tuleb mõlemal juhul ERL-ile esitada vastav (digi)allkirjastatud avaldus ning alates 01.01.2019 tasuda Ratsaneti e-poes omanikuvahetuse tasu vastavalt hinnakirjale.

Omanikuvahetuse avalduse leiate Ratsanetist.

Avalduse alusel muudetakse omanik ära Ratsanetis ning kui hobusel on olemas FEI ID/pass, siis ka FEI andmebaasis ja passis. NB! FEI andmebaasi/passi jaoks on oluline avaldusel ära märkida omaniku aadress ning muudatuse FEI passi kandmiseks võtke ühendust registreerimine(at)ratsaliit.ee või 56635428 (Grete Klettenberg).

ÜHEKORDNE LITSENTS

Ühekordne litsents on mõeldud

 • Rohelise Kaardi omanikele, kes ei esinda võistlustel ERL liikmesklubi
 • ERL sportlastele ja hobustele, kellel ei ole kehtivat aastalitsentsi.

Ühekordne litsents

 • tuleb soetada eraldi võistlejale ja hobusele
 • annab õiguse osaleda ERL kalenderplaani rahvuslikel võistlustel, v.a. ametlikud tiitlivõistlused (EMV)
 • kehtib ühe (ühe- või mitmepäevase) rahvusliku võistluse jooksul

Ainult Rohelise Kaardiga võistlejad

 • ei saa punkte ERL sportlaste ja paaride edetabelitesse.
 • ei saa punkte karikasarjade arvestustesse kui sarja üldjuhendis pole märgitud teisiti.
 • ei saa kvalifikatsioone nõudvatel aladel (tänasel päeval kestvusratsutamine ja kolmevõistlus) vastavaid norme täita, mis tähendab, et nimetatud võistluspaarid võivad võistelda vaid madalamatel tasemetel, millised ei nõua eelnevat kvalifikatsiooninormi täitmist.
 • ei võimalda ainult Rohelise Kaardiga võistlejatel täita järke.
VÄLISVÕISTLEJAD JA VÄLISMAALASTELE KUULUVAD HOBUSED

Välisvõistlejad (välisriikide kodanikud) võivad ERL kalenderplaani võistlustel osaleda eeldusel, et nende rahvuslik föderatsioon pole seda keelanud või mingil moel piiranud ning nende koduriigis on vajalikud registreerimised ja litsentsid korras. Välisvõistlejad ei saa ERL edetabelipunkte.
Välisvõistlejad, kes asuvad ja võistlevad Eestis pikemaajaliselt, võivad soovi korral kuuluda ERL edetabelite arvestusse kui täidavad eelpool toodud “ERL sportlase litsentsi” tingimused.

Välismaalastele (välisriikide kodanikele) kuuluvad hobused võivad ERL kalenderplaani võistlustel osaleda eeldusel, et nende rahvuslik föderatsioon pole seda keelanud või mingil moel piiranud ning nende koduriigis on vajalikud registreerimised ja litsentsid korras. Välismaalastele kuuluvad hobused/ponid ei saa ERL edetabelipunkte.
Välismaalastele kuuluvad hobused/ponid, kes asuvad ja võistlevad Eestis pikemaajaliselt, võivad soovi korral kuuluda ERL edetabelite arvestusse kui täidetakse eelpool toodud “ERL hobuse litsentsi” tingimused.

Välisvõistlejate ja välismaalastele kuuluvate hobuste, kes ei ole ERL litsentsi süsteemiga liitunud, võistlustele registreerimised saadetakse otse võistluse sekretärile (ÜM lisa nr. 4).

FEI VÕISTLUSTEL OSALEMINE

Kõik FEI võistlustel osalemised toimuvad ainult ERL-i heakskiidul ning kõik vastavatel võistlustel osalemised tehakse teatavaks läbi ERL-i. Oma osalemise soovist FEI võistlusel, mis toimub väljaspool Eestit, tuleb ERL-i teavitada vähemalt kaks nädalat enne vastava võistluse lõpliku registreerimise (definite entry) tähtaega, vastasel juhul ei ole võistlusele registreerimine garanteeritud. Eestis toimuva FEI võistluse puhul toimub osalemise soovist teatamine üldjuhul läbi Ratsaneti, kui ERL ei ole määranud teisiti.

FEI võistlusel osalemiseks peab olema

 • võistlejal ja hobusel kehtiv ERL aastalitsents
 • võistlejal ja hobusel kehtiv FEI aastalitsents, st. nad on FEI andmebaasis registreeritud ning nende eest on tasutud FEI litsentsitasu, kusjuures võisteldes korraga mitmel ratsaspordialal, tuleb vastav litsentsitasu tasuda iga ala eest.
 • hobusele lisaks väljastatud FEI pass või FEI passi kaaned (edaspidi FEI pass), v.a madalama kategooria rahvusvahelistel võistlustel (CIM), mis toimuvad Eestis ja kui hobune resideerub Eestis, täpsem info FEI ÜLDMÄÄRUSTIKUST.
 • Ponidel FEI mõõtmise sertifikaat, täpsem info FEI Veterinaarmäärustikust.
 • kestvusratsutamise hobusele määratud kehtiva FEI litsentsiga treener, kes on vähemalt 18-aastane.

Info, kuidas FEI litsents või FEI pass saada, leiate allpool “FEI litsentside ja FEI hobuse passi taotlemine” alt.

FEI LITSENTSIDE JA FEI HOBUSE PASSI TAOTLEMINE

Sportlasele FEI litsentsi saamiseks tuleb Ratsaneti e-poes sooritada vastav ost ning tehtud makse põhjal registreeritakse sportlane FEI andmebaasis.

Alla 18-aastastele* on FEI litsents tasuta ning nemad lisatakse FEI andmebaasi juba konkreetsele FEI võistlusele registreerimise käigus.

* – nimetatud vanust arvestatakse kalendriaastast, mil täitub 17. Kalendriaastat, mil täitub 18, tuleb juba FEI litsentsi eest tasuda.

Hobusele FEI litsentsi saamiseks tuleb samuti Ratsaneti e-poes sooritada vastav ost ning tehtud makse põhjal registreeritakse hobune FEI andmebaasis. Kui tegu on esmakordse litsentsi taotlemisega, siis tuleb ERL-ile lisaks esitada hobuse rahvuslik pass või selle koopia koos omaniku aadressiga.

Kui hobusele taotletakse FEI litsentsi kestvusratsutamises, siis Ratsaneti e-poes ostu sooritamisel tuleb juurde märkida hobuse treeneri nimi. Nimetatud treener peab samuti omama kehtivat FEI litsentsi ning kui antud treeneri näol ei ole tegu kehtiva FEI litsentsiga sportlasega, tuleb Ratsaneti e-poest osta eraldi FEI treeneri litsents. Sama treener võib korraga olla mitme hobuse treeneriks. Kui isik ei ole varem treener olnud ning tema andmeid ei ole Ratsanetis olemas, tuleb aadressil registreerimine(at)ratsaliit.ee saata täiendavad andmed FEI andmebaasi jaoks:

 • ees- ja perekonnanimi
 • sünniaeg
 • rahvus
 • e-posti aadress

Hobuse FEI pass vormistatakse ja väljastatakse pärast vastava ostu sooritamist Ratsaneti e-poes ning kui hobune pole varasemalt FEI andmebaasis olemas, tuleb samuti ERL-ile lisaks esitada hobuse rahvuslik pass või selle koopia (PDF fail) koos omaniku aadressiga..

Passi koopia peab sisaldama järgmisi lehti:

 • passi esikaas
 • passi lehed hobuse identifitseerimisandmetega (nimi, sünniaeg, värvus, sugu, märgised jne)
 • passi leht hobuse diagrammiga.
 • passi lehed põlvnemise kohta

Vaata lisaks näidist koopiast 

Üles laadimise kuupäevMärkusedAva dokumentVaadatud

Rahvusliku passi koopia näidis

19/12/2018 – 23:05Ava dokument1161

Kui soovitakse ponile FEI passi, siis peab nõutud turjakõrgus olema Ratsanetis fikseeritud enne vastava tellimuse esitamist Ratsaneti e-poes.

FEI pass jõustub alates selle vormistamise kuupäevast ning kehtib neli aastat, mis järel on FEI passi kehtivust võimalik pikendada järgmise nelja aasta võrra. Pikendamiseks tuleb Ratsaneti e-poes sooritada vastav ost ning FEI pass toimetada ERL-i, kus passi lisatakse vastav kleeps.

FEI passile on võimalik juurde osta eraldi raviraamat, mille tellimine ja tasumine toimub samuti läbi Ratsaneti e-poe.

Kui FEI pass läheb kaduma, siis on võimalik tellida FEI passi dublikaat – tasumine läbi Ratsaneti e-poe ning hobuse rahvuslik pass toimetada ERL-i.

Hobuse rahvusliku passi või selle koopia ERL-i toimetamiseks, FEI passi ja raviraamatu kättesaamiseks, FEI passi pikendamiseks, dublikaadi tellimiseks võtke ühendust registreerimine(at)ratsaliit.ee või 56635428 (Grete Klettenberg).

Vaata ka lisaks “Muudatused hobuse andmetes, omanikuvahetus”.

LISAINFORMATSIOON: LOOMADE VÄLJAVEOKORD

Kui on plaan minna Eestist välja võistlema, siis tutvu lisaks: “Loomade väljaveokord” ja “Taotlus sertifikaadi väljastamiseks loomade väljaveol“.
Vajadusel täiendav informatsioon Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt või  tegevuskohajärgsest maakonna veterinaarkeskusest.

ERL PRIVAATSUSPOLIITIKA JA LAPSEVANEMA NÕUSOLEK

Ratsaneti kasutamiseks, võistlustele registreerimiseks ja nendel osalemiseks peavad kõik Ratsanetis registreeritud isikud kinnitama, et on tutvunud ERL PRIVAATSUSPOLIITIKAGA ning alaealistel (alla 18-aastased) on lisaks nõutud lapsevanema nõusolek võistlemiseks. Alaealiste puhul peavad nimetatud nõusolekuid olema antud ja kinnitatud ID-kaardiga lapsevanema või eestkostja poolt.

LITSENTSI- JA MUUD TASUD, NENDE TASUMINE

Kõigi eelpool nimetatud tasude suurused on toodud ERL-i kodulehel „TEENUSTE HINNAKIRI“ all ning kuuluvad tasumisele ERL-ile läbi RATSANETI E-POE. Kõik soovitud teenused tuleb lisada ostukorvi ning tellimuse vormistamiseks täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu.

Kui pangalingiga tasumine ei ole võimalik, siis koostatakse soovitud tellimus Ratsaneti e-poes ning teavitatakse makse sooritamisest. Pangaülekanne tuleb sel juhul teha ERL teenuste hinnakirjas toodud arveldusarvele ning makseselgituseks märkida Ratsaneti tellimuse number.

Koos tellimuse esitamise ja makse sooritamisega saab Ratsanetis e-poest soovi korral küsida ka arvet. Arve väljastatakse kolme tööpäeva jooksul pärast vastava makse kinnitust Ratsanetis.

LITSENTSIDE KEHTIVUS

ERL aastalitsentsid jõustuvad pärast tasumisele kuuluva summa laekumisest ERLi arvelduskontole ja vastava info jõudmisest Ratsanetti, kuid mitte varem kui 1. jaanuaril, ning kehtivad kuni jooksva aasta 31. detsembrini.

Kui aastalitsentsiga sportlane vahetab hooaja sees klubi, siis koos klubi esindamise lõpetamisega kaotab aastalitsents kehtivuse. Aastalitsents hakkab uuesti kehtima koos uuest klubist teatamisega ja üleminekutasu (kui see on nõutud) laekumisel ERL-i arvelduskontole ja vastava info jõudmisest Ratsanetti.

Kutsari aastalitsents kehtib ainult rakendispordivõistlustel, samal ajal muudel aladel osalemiseks tuleb igaks võistlusteks osta ühekordne litsents.

ERL ühekordne litsents on seotud konkreetse võistleja või hobuse ja võistlusega ning see kehtib tasumisele kuuluva summa laekumisest ERL-i arvelduskontole ja vastava info jõudmisest Ratsanetti, kuni nimetatud võistluse lõpuni.

FEI litsentsid jõustuvad pärast vastava summa laekumist ERL-i arvelduskontole ja vastava märke tegemisest FEI andmebaasis, kuid mitte varem kui 1. jaanuaril, ning kehtivad kuni jooksva aasta 31. detsembrini.

VÕISTLUSTELE REGISTREERIMINE JA OSALEMINE

Võistlusele registreerimine ja võistlemine on lubatud ainult kehtivate litsentside korral.

Kõik võistlemiseks nõutud tingimused peavad olema täidetud hiljemalt võistlusele registreerimise ajaks. Kui tegu on mitmepäevase võistlusega ning korraldaja võtab vastu registreerimise tähtajast hilisemaid registreerimisi, siis peavad tingimused olema täidetud hiljemalt võistluse esimeseks päevaks.

Kui võistlusalal või võistlusklassis osalemiseks on seatud määrustikest või muudest regulatsioonidest tulenevalt kvalifikatsiooni vms nõuded, siis sportlane peab võistlusele registreerumisel veenduma, et temal ja ta võistlushobusel on need täidetud.

Iga võistleja kinnitab läbi oma võistlusele registreerimise ja sellel osalemise, et on nõus ERL põhikirjaga ning kõikide ERL regulatsioonidega, FEI regulatsioonidega, mis laienevad Eestisse ja rahvusvahelistele võistlustele, samuti Eesti Olümpiakomitee ja WADA (Rahvusvahelise Antidopingu Agentuur) reeglitega. Kohustub kõrvalekaldumatult järgima FEI poolt kehtestatud hobuste heaolu reegleid.

Kui ERL-i edastatud võistlustulemustes tuvastatakse võistluspaar, kus võistleja ja/või hobune ei vastanud võistlustel osalemise tingimustele või neil puudusid vajalikud kvalifikatsioonid, siis selline võistluspaar diskvalifitseeritakse automaatselt.

OSTETUD, TELLITUD TEENUSTEST TAGANEMINE

ERL aastalitsentsi eest tasutud summa tagastatakse või tõstetakse edasi järgmiseks aastaks vastava avalduse alusel kui vastav litsents on kasutamata, s.t. ei ole kasutatud võistlusele registreerimiseks ja/või võistlemiseks.

ERL ühekordse litsentsi puhul tasutud summa tagastatakse või tõstetakse edasi järgmisele võistlusele ainult sel juhul, kui võistlus, millele antud litsents oli ostetud, tühistatakse.

FEI aastalitsentsi eest tasutud summa tagastatakse või tõstetakse edasi järgmiseks aastaks vastava avalduse alusel ainult sel juhul kui vastav märge on FEI andmebaasis alles tegemata.

FEI passi väljastamise või pikendamise eest tasutud summa tagastatakse vastava avalduse alusel ainult juhul kui vastavad kanded on FEI andmebaasis tegemata.