Eesti Ratsaspordi Liidu pöördumine Vabariigi Valitsuse poole

Eesti Ratsaspordi Liit on kokku pannud pöördumise Vabariigi Valitsusele seoses ratsamaneežide kasutamisega kehtivate piirangute ajal, millele ootame vastust.

Lugupeetud Vabariigi Valitsus

Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 462 23. detsembrist 2020 „Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“  otsustati alates 28. detsembrist 2020. a kuni 17. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) kohaldada Harju ja Ida-Viru maakonnas muuhulgas järgmised piirangud:

1) isikud ei või viibida ja liikuda siseruumides avalikuks kasutamiseks mõeldud spordiklubides ja muudes spordiobjektides. Piirangut ei kohaldata teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele;

2) noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe siseruumides ei ole lubatud. Välistingimustes on noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud, kui on tagatud osalejate arv rühmas kuni 10 inimest, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;

3) sportimine ja treenimine avalikes siseruumides ei ole lubatud. Välistingimustes on lubatud sportimine ja treenimine, kui tagatud on osalejate arv rühmas kuni 10 inimest, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Piirangut ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Nimetatud korraldus on tekitanud Eesti Ratsaspordi Liidu liikmete hulgas segadust seoses ratsamaneežide kasutamise ja ratsutamisega alljärgnevatel põhjustel.

  1. Ühelt poolt on ratsamaneežide puhul tegemist spordiobjektidega, kuid teiselt poolt on ratsaspordi spetsiifikast tulenevalt tegemist hobustega ja ratsamaneež on rajatis, mis tagab loomakaitseseadusest tuleneva looma sobiva hoolduse ning looma terviseks ja heaoluks vajalikud tingimused.  Samuti on ratsutamine sport ja/või huvitegevus, kuid on samal ajal ka looma heaolu tagamiseks vajalik tegevus.

Loomakaitseseadus sätestab üheselt, et loomapidaja peab loomale muuhulgas võimaldama vastavalt looma liigile ja eale sobiva hoolduse, mikrokliima ja ruumi või ehitise, mis rahuldab liigile iseloomulikku liikumisvajadust ning  muu looma terviseks ja heaoluks vajaliku.

Ratsamaneežid on vajalikud hobuste iseloomuliku liikumisvajaduse rahuldamiseks. Samuti on selleks vajalik ratsutamine.

Korralduse seletuskiri viitab Põhiseaduses sätestatud põhimõttele, et õigusi ja vabadusi piirates tuleb leida õiglane tasakaal piirangu eesmärgi ning piirangu ulatuse ja mõju vahel.

Eeltoodust tulenevalt ei saa korraldusest tulenevad piirangud prevaleerida loomakaitseseadusest tulenevate loomapidamise reeglite üle ning hobustele ja nende sõitjatele peab olema tagatud võimalus kasutada ratsamaneeže.

Ratsutamise ja ratsutamistreeningute puhul  on välistatud lähikontaktid, ratsanikud on hobuste seljas ja võttes arvesse hobuste suurust, turvalisust jmt  on vahe ratsanike vahel igal juhul pikem kui 2,5 meetrit, samuti ei kaasne ratsutamise kui tegevusega keskmisest rohkem aerosooli. Võttes arvesse, et ratsamaneeži kasutab kitsas ja piiritletud ring hobuseid ja nende sõitjaid on vajaduse korral lähikontaktsete tuvastamine lihtne.

  1. Kuigi ratsamaneež on väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud ehitis, on ratsamaneež sisuliselt välistingimustes katusealune, mille minimaalsed mõõdud on 17 x 35m, puudub soojustus ning temperatuur ratsamaneežis ei erine oluliselt välistemperatuuriga, on tagatud ventilatsioon.

Ja kuigi korralduse tekstis on kasutatud termineid siseruumides ja välistingimustes, eristab ka korralduse seletuskiri sportimist ja treenimist sisetingimustes ja välistingimustes.

Ratsamaneežis sportimine ja treenimine on samastatav sportimise ja treenimisega välistingimustes.

  1. Ratsamaneežid on seotud hobusetallidega. Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele piirangut ei kohaldata teenuse osutamise koha omaniku või tema esindaja, töötajate, hädaabitööde tegemisega seotud isikute ja selle koha majanduslikuks teenindamiseks vajalike isikute suhtes, samuti spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele.

Hobusetallides elavad ja ratsamaneeži kasutavad hobused kuuluvad kas eraomanikele või huvitegevust või treeninguid korraldavatele isikutele. Tulenevalt loomakaitseseaduse nõuetest tuleb hobustega tegelemist käsitleda hädaabitööna. Seega ei laiene piirangud spordiobjektide kasutamisele erahobuste ratsanikele ja muude hobusepidajate poolt hobuste kasutamiseks volitatud isikutele.

Suuremates tallides võib olla ca 40-60 hobust. Võttes arvesse, et hobune peab igapäevaselt vähemalt tunni liikuma, satuvad paratamatult hobused maneeži ratsutama samal ajal.

Seega on otstarbekas, et reeglina viibib samaaegselt maneežis ka treener, kes jälgib, kuidas ja mida hobustega tehakse ning tagab nii hobuste heaolu kui ka hajutatuse nõuete täitmise.

Vähendamaks nakkuse leviku tõenäosust, tegutsetakse tallis ja ratsamaneežis (v.a hobuse seljas olles) jälgides kõili usaldusmeetmeid – hajutamine, maskikandmine, desinfitseerimine.

Eeltoodust tulenevalt on Vabariigi Valitsuse korraldus nr 462 tekitanud ratsaringkondades palju küsimusi ning vältimaks erinevaid tõlgendusvõimalusi ja võttes arvesse ratsaspordi spetsiifikat,

palume Teil täiendada Vabariigi Valitsuse korraldust ja sätestada, et ratsamaneeži suurusega vähemalt 15 x 30 x 6 m ei loeta siseruumiks ning ratsamaneežis toimuvale huvitegevusele, huviharidusele, sportimisele ja treenimisele laienevad piirangud, mis on ettenähtud välistingimustes toimuvale vastavale tegevusele.

 

Lugupidamisega

Marti Hääl

Eesti Ratsaspordi Liidu

Juhatuse esimees

Comments are closed.