Praktilised juhised laagrite ja malevate korraldamiseks COVID-19 nakkuse leviku perioodil

Haridus- ja Teadusministeeriumi info

Kuna COVID-19 viiruse leviku oht on jätkuvalt kõrge, peavad nii laagrite ja malevate korraldajad ja töötajad kui ka osalejad ning lapsevanemad arvestama sellega, et laagrites ja malevates tuleb rakendada meetmeteid, mille abil tagada ohutus ja ennetada viiruse levikut.

Tõhusaim viis viiruse leviku ennetamiseks on vaktsineerimine. Täname kõiki, kes on seda teinud ning julgustame neid, kes vaktsineerima veel jõudnud pole, seda tegema.

Rühmade suurus ja komplekteerimine

 • Vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele tohib huvihariduses ja -tegevuses ja noorsootöös tegevusi korraldada maksimaalselt 600 osalejaga siseruumides ja 1000 osalejaga välitingimustes.
 • Laagrite ja malevate tegevused tuleb korraldada rühmade kaupa.
 • Rühmadevahelisi kokkupuuteid tuleb vähendada nii palju kui see on tegevuste läbiviimisel võimalik.
 • Korraldajal peab olema selge ülevaade kõigist laagris viibivatest inimestest, sh nende kontaktandmed, et positiivse COVID-19 diagnoosi korral oleks võimalik nakatunu lähikontaktsetega ühendust võtta.

Osalejate ja personali tervis

 • Last / noort laagrisse või malevasse saates kinnitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja, et laps / noor on terve ning ei ole viimase kümne päeva jooksul puutunud kokku COVID-19 haigega. Kinnitus peab olema kirjalikult fikseeritud registreerimislehel / osalejakaardil.
 • Laagrikorraldaja peab veenduma, et personal on terve sh et töötajad ei ole viimase kahe nädalaviimase kümne päeva jooksul kokku puutunud COVID-19 haigega.
 • Laagrikorraldaja peab nägema ette eraldi ruumi haigestunute ajutiseks isoleerimiseks.
 • Võimalusel soovitame varuda antigeeni kiirteste ning kasutada neid nii regulaarseks terviseseireks kui juhtumipõhiselt haigussümptomite esinemisel. Alaealiste puhul on testimiseks vajalik lapsevanema/ seadusliku esindaja kirjalik nõusolek.
 • Teiselt inimeselt kiirtesti tarbeks võib proovimaterjali koguda vaid meditsiinitöötaja.
 • Täiendava turvalisuse tagamiseks võib regulaarselt (nt kord päevas) mõõta nii laagriliste kui personali kehatemperatuuri kontaktivaba termomeetriga.
 • Kui osalejal või töötajal ilmnevad haigussümptomid, tuleb ta isoleerida ning teha esimesel võimalusel COVID-19 test. Osaleja haigestumisel tuleb teavitada lapsevanemat / seaduslikku esindajat, kes korraldab lapse kojuviimise. Väga ohtlike sümptomite tekkel (näiteks hingamisraskused) tuleb kutsuda kiirabi.
 • Osaleja / töötaja COVID-19 diagnoosist tuleb viivitamatult teavitada Terviseameti regionaalosakonda (vt kontaktid allpool) ning kaardistada lähikontaktsed. Ruumid, kus haigestunu viibis, tuleb desinfitseerida vastavalt Terviseameti juhistele.
 • Laagri või maleva tegevuse lõpetamisel või jätkamisel peab korraldaja lähtuma Terviseameti suunistest.

Hügieen

 • Oluline on pesta regulaarselt käsi sooja vee ja seebiga ning kuivatada ühekordse paberiga. Kätepesukohtade juurde soovitame paigutada Terviseameti juhised: kättesaadavad eesti, vene ja inglise keeles.
 • Sagedasti ühiselt kasutatavate ruumide ja pindade puhastamisel tuleb lähtuda Terviseameti soovitustest (kättesaadavad eesti, vene ja inglise keeles). Kui ruume kasutavad erinevad rühmad, tuleb ruumi puhastada vähemalt iga nelja tunni järel.
 • Ühiskasutatavad vahendid tuleb puhastada pärast igakordset kasutamist. Soovitame paigutada sellise inventari juurde desinfitseerimis- või puhastusvahendid, millega noored kasvataja järelevalvel saavad pärast tegevuse lõppemist vahendid puhastada.
 • Prügikaste tuleb tühjendada tavapärasest sagedamini ning need pärast tühjendamist puhastada.

Üldised ohutusnõuded

 • Laagri / maleva kodukord peab hõlmama COVID-19 olukorrast tulenevaid eritingimusi ning kodukorda tuleb tutvustada nii osalejatele kui lapsevanematele / seaduslikele esindajatele.
 • Osalejatega tuleb rääkida nakkuse vältimisest ja sellest, millised reeglid ohutuse tagamiseks on kasutusele võetud.
 • Tegevused on soovitatav korraldada võimalikult suures osas õues ning planeerida tegevuste ajakava nii, et rühmade kokkupuude oleks võimalikult vähene.
 • Rühmade ühistegevustes tuleb tagada kahemeetrine vahemaa rühmade vahel. Kui ühistegevus toimub siseruumides, tuulutage ja puhastage selle lõppedes ruumid.
 • Söömise ja pesemise ajakava tuleb koostada nii, et rühmade kokkupuude oleks võimalikult vähene. Sööma minna ja lahkuda võiks rühm koos, mis tagab ajalise intervalli, vältimaks paljude inimeste kogunemist (nt üks rühm istub järgmise saabumisel juba lauas). Soovitame vältida Rootsi lauda või liinitoitlustamist, et ei tekiks järjekordi.
 • Vaba aja veetmine tuleb võimalusel korraldada rühmade kaupa eri aegadel.
 • Majutusruumides tuleks viibida nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik.
 • Ärge lubage laagri / maleva siseruumidesse kolmandaid isikuid, sh lapsevanemaid ilma väga mõjuva põhjuseta, välja arvatud laste toomise ja viimise ajal.
 • Kui tegevuste toimumispaika minekul ja tulekul kasutatakse organiseeritud transporti, kus eri rühmade lapsed kokku puutuvad, tuleb transpordivahendis järgida hügieeninõudeid ning soovitame kanda maski.

Kontaktid konsulteerimiseks

Terviseameti regionaalosakonnad:

Noortelaagrite ja malevate sisutegevust puudutavates küsimustes:

Haridus- ja noortevaldkonna koroonainfo: www.hm.ee/koroona.

Comments are closed.