Võistluse korraldaja teavitamiskohustus

Meeldetuletus võistluste korraldajatele! Seoses juhtumitega, kus veterinaarkeskused on hiljuti kontrollinud talle, tuletame teile meelde võistluste korraldaja nõuet, mis tuleneb loomatauditõrje seadusest.

§ 14.  Loomanäituse, -võistluse, -laada, -oksjoni ja loomade kokkutoomisega seotud muu avaliku ürituse korraldamise veterinaarnõuded

(1) Loomanäitusele, -võistlusele, -laadale, -oksjonile või loomade kokkutoomisega seotud muule avalikule üritusele (edaspidi üritus) võib tuua kliiniliselt terve ning veterinaarnõuetele vastava looma. Ürituse korraldaja peab kaasama veterinaararsti, kes kontrollib üritusele toodud looma tervislikku seisundit ja veterinaarnõuetele vastavust ning looma heaolu ürituse käigus.

(2) Looma viimisel ürituselt tema alalisse pidamiskohta rakendab loomapidaja käesoleva seaduse §-s 71 nimetatud asjakohaseid bioohutusmeetmeid.

(3) Ürituse korraldaja teavitab vähemalt kümme päeva enne korraldatava ürituse algust sellest Veterinaar- ja Toiduameti kohalikku asutust, kelle järelevalvealasel territooriumil üritus toimub.

(4) Ürituse teates märgitakse:

1) ürituse liik (loomanäitus, -võistlus, -laat, -oksjon või loomade kokkutoomisega seotud muu avalik üritus);

2) ürituse alguse ja lõpu kuupäev;

3) ürituse toimumise koht;

4) üritusele toodavate loomade liigid;

5) üritusele toodavate loomade päritoluriik ja -piirkond;

6) üritusel looma tervislikku seisundit ja veterinaarnõuetele vastavust ning ürituse käigus looma heaolu kontrolliva veterinaararsti nimi ja kontaktandmed;

7) ürituse korraldaja nimi ja kontaktandmed.

Infot saate edastada maakondlikele veterinaarkeskustele

See nõue ei laiene lokaalsetele võistlustele, mis toimuvad oma klubis-tallis ja kuhu ei saabu hobuseid teistest tallidest. Ratsaliit edastab kõikidele maakondlikele veterinaarkeskustele ka lingi meie Ratsaneti kalenderplaanist, et riigi loomaarstid saaks aegsasti infot planeeritavatest ratsavõistlustest.

Comments are closed.