Oluline info Veterinaar- ja Toiduametilt seoses loomanäituste, võistluste jm üritustega

§ 14.   Loomanäituse, -võistluse, -laada, -oksjoni ja loomade kokkutoomisega seotud muu avaliku ürituse korraldamise veterinaarnõuded

  1. Loomanäitusele, -võistlusele, -laadale, -oksjonile või loomade kokkutoomisega seotud muule avalikule üritusele (edaspidi üritus) võib tuua kliiniliselt terve ning veterinaarnõuetele vastava looma. Ürituse korraldaja peab kaasama veterinaararsti, kes kontrollib üritusele toodud looma tervislikku seisundit ja veterinaarnõuetele vastavust ning looma heaolu ürituse käigus.

(2) Looma viimisel ürituselt tema alalisse pidamiskohta rakendab loomapidaja käesoleva seaduse §-s 71 nimetatud asjakohaseid bioohutusmeetmeid.

  (3) Ürituse korraldaja teavitab vähemalt kümme päeva enne korraldatava ürituse algust sellest Veterinaar- ja Toiduametit.
[RT I, 04.07.2017, 1 – jõust. 01.01.2018]

(4) Ürituse teates märgitakse:
1) ürituse liik (loomanäitus, -võistlus, -laat, -oksjon või loomade kokkutoomisega seotud muu avalik üritus);
2) ürituse alguse ja lõpu kuupäev;
3) ürituse toimumise koht;
4) üritusele toodavate loomade liigid;
5) üritusele toodavate loomade päritoluriik ja -piirkond;
6) üritusel looma tervislikku seisundit ja veterinaarnõuetele vastavust ning ürituse käigus looma heaolu kontrolliva veterinaararsti nimi ja kontaktandmed;
7) ürituse korraldaja nimi ja kontaktandmed.

Veterinaar- ja Toiduamet peab arvestust toimuvate ürituste üle, registreerides tähtaja jooksul esitatud nõuetekohase teate. Andmeid ürituste kohta säilitatakse kolm aastat.

NB! Veterinaar- ja Toiduamet võib keelata teatud liiki loomade kokkutoomise või nende üritusel kasutamise, kui riskianalüüsi tulemusena on selgunud loomataudi leviku oht. Veterinaar- ja Toiduamet teavitab teatud liiki loomade kokkutoomise või nende üritusel kasutamise keelamisest viivitamata korraldajat ja vajaduse korral avalikkust massiteabevahendite kaudu. Ürituse korraldaja teavitab pärast loomade kokkutoomise või nende üritusel kasutamise keelamisest teadasaamist sellest üritusel osalejaid.

Comments are closed.