Treeneri kutse-eetikast

Eesti Ratsaspordi Liidu (ERL) ratsutamistreeneri eetika ja käitumiskoodeks

Käesolev koodeks on üles ehitatud põhimõtetele, mis ühendavad ausa mängu, võrdsuse, teineteise austamise (sealhulgas ka austus hobuse vastu) ja õiglustunde. Need eetika põhimõtted on ühtsed ja jagamatud ning kehtivad kõigil ratsutamise võistlusspordi aladel ja harrastamise tasemetel.
Käesolev koodeks juhindub heast tavast, mida eeldatakse kõigilt Eesti Ratsaspordi Liidu poolt atesteeritud treeneritelt.

TURVALISUS
1. Treenerid peavad suhtuma vastutustundega kõigi ratsutajate ja hobuste turvalisusesse. Võimalusel tuleb jälgida ka kõigi abiliste ja kõrvalvaatajate turvalisust.

2. Turvalise keskkonna tagamiseks treeningutel ja võistlustel tuleb teha kõik endast olenev.

3. Treenerid peavad tegema kõik endast oleneva, et kaitsta sportlasi solvangute, väärkohtlemise ja vigastuste eest. Eriti tähelepanelik tuleks olla töötades alaealiste noorte ja lastega. Siinkohal vaata ka ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni ja EV Lastekaitse Seadust.

4. Treenerid peavad olema kindlad, et nende treeningute läbiviimise kõik aspektid on kaitstud adekvaatse kindlustuskattega ning soovitama kindlustuskaitset ka sportlastele, hobuste-ja talliomanikele jt.

5. Sportlase ja hobuse heaolu ning turvalisus peavad alati olema tähtsamad treeningu ja võistluse sportlikest eesmärkidest.

KOMPETENTSUS

6. ERL egiidi all töötav ratsutamistreener peab omama kehtivat ja pädeva organisatsiooni poolt väljastatud kvalifikatsioonitunnistust.

7. Treenerid peavad oma töös ja praktikas jääma piiridesse, mis on määratletud nende ametlikult tunnustatud teadmiste ja kompetentsuse tasemega.

8. Treeneritel on professionaalne vastutus nende poolt treenitava sportlase ja hobuse ees. Oma treeneritöös peavad nad olema kompetentsed ja efektiivsed.

9. Treener peab regulaarselt otsima võimalusi enda isiklike ja professionaalsete võimete täiendamiseks ja arendamiseks.

ISIKLIKUD OMADUSED

10. Treenerid peavad näitama tugevat isiklikku eeskuju, väljendades ja propageerides sellega ratsaspordi ideaale kõikide ERL liikmete, võistlejate, lapsevanemate, hobuseomanike ja ka laiema avalikkuse ees.

11. Treener peab avalikkusega suheldes kandma alati treeningule ja võistlustele kohast korrektset riietust.

KONFIDENTSIAALSUS

12. Treener töötab positsioonil, kus ta seoses oma ametiga kogub ratsutaja, hobuseomaniku jt. kohta mitmesugust isiklikku informatsiooni. Nimetatud info võib olla kaitstud andmekaitse reeglite ja seadustega. Treener peab sportlaste ja hobuseomanikega kokku leppima nende kohta käiva isikliku informatsiooni kogumise, salvestamise ja jagamise reeglid.

AUSUS

13. Treener ei saa kunagi teha kompromisse, mis võiksid anda tema poolt treenitavale sportlasele või hobusele ebaausa eelise või panna riski alla nende heaolu ja turvalisuse. Juhul, kui atesteeritud treener on seotud hobus(t)e julma kohtlemisega, võib atesteerigu andnud organisatsioon treenerilt võtta ära ratsutamistreeneri kutse ning karistada teda vastavalt seadustele.

14. Treener peab toetama, propageerima ja respekteerima tema poolt õpetatavat ratsaspordiala ja selle katusorganisatsiooni (klubi , ERL-i) ning säilitama oma tegevustes läbipaistvuse.

15. Treener ei tohi tahtlikult või oma hoolimatuse tõttu, otseselt või kaudselt, kahjustada oma katusorganisatsiooni, teiste klubide või treenerite professionaalset reputatsiooni või ärihuvisid.

16. Treener peab valmistama sportlast ette suhtuma edusse ja ebaedusse väärikalt ja kohtlema kaasvõistlejaid ja oponente austusega.

17. Treeneril on kohustus sportlaste puhul esile tõsta positiivseid väärtusi ja head käitumist ning mõista hukka ebaväärikat käitumist treeningutel ja võistlustel.

18. Treenerid peavad esitlema ennast korrektsel ja professionaalsel moel, mis peegeldab ausalt nende endi võimeid ja saavutusi.

19. Treener ei tohi käituda või esineda moel, mida võib käsitleda katusorganisatsiooni ametliku seisukoha esindamisena ilma vastavalt katusorganisatsioonilt selleks nõusolekut saamata.

INIMLIKKUS

20. ERL eeldab, et treener kohtleb kõiki sportlasi võrdselt ning austab nende sportlaste õigusi ning väärikust, kellega ta koos töötab.

21. Treener peab alati esitlema meie spordiala positiivseid väärtusi (ausa mängu põhimõtted, hobuste heaolu reegleid jms.) ja ei tohi kunagi lubada reeglite rikkumist või keelatud ainete kasutamist spordis.

22. Treener peab olema kindel, et kõik kes töötavad tema alluvuses, juhinduvad täielikult ERL-i standarditest, reeglitest ja eetilistest tõekspidamistest.

23. Käesoleva koodeksi eiramine võib treenerile kaasa tuua katusorganisatsiooni distsiplinaarjuurdluse.