Treenerikutse KKK

Kaua kehtivad koolitustõendid?

Üldosakoolituste tõenditel pole kehtivuspiire. Eriosa- ehk erialase tasemekoolituste tõendite kehtivus on 2 aastat Näit: 2023.aastal kehtib 2021 kevadel läbitud eriosakoolitus. Kõik täiendkoolitustõendid kehtivad 4 aastat arvestades eelneva kutse saamise kuupäevast.

Üldine küsimus – kuidas saada treenerikutse?

Seda küsimust esitatakse ennem, kui hakatakse lugema infot Ratsaliidu kodulehel olevast Treenerite rubriigist. Lühidalt:
  1. Treenerikutse taotlejal peab olema eelnev võistlus- ja treeneritöökogemus.
  2. Peab olema Ratsanetis konto ja omama Rohelist kaarti.
  3. Kuna Eestis ei ole sellist kooli, kus õpetatakse ratsutamistreenereid, siis Ratsaliidule on antud õigus ja kohustus korralda tasemekoolitus ja treenerikutse eksam. Taseme- ehk erialakoolitusel käsitletakse teemasid, mida kutsetaotlejal on vaja teada eksamile tulles ja tasemekoolitus toimub üldjuhul kevadeti.
  4. Lisaks erialakoolitusele on vajalik läbida üldosakoolitus, mida korraldavad ülikoolid. Info leitav Sport.ee lehelt. Pole vahet, kumb koolitus ennem läbitakse, vaid tähtis on, et mõlemad koolitused oleksid eksamile registreerudes läbitud.
  5. Suveperioodil on vajalik läbida õppepraktika mentortreeneri(te) juures. Täpsemalt saab selle kohta lugeda kutsetaotlemise rubriigist või küsida koolitusjuhilt
  6. Ratsaliidu koolituskalendrisse lisatakse treenerite eksami kuupäev võimalikult varakult ja seal on leitav ka eksamile registreerimise tähtaeg ning vastav link.
  7. Kuna e-mailiga enam dokumente vastu ei võeta, siis peab oma dokumendid Spordiregistrisse ise laadima. Tähtis on see, et dokumendid Spordiregistrile ehk eksamile registreeritud on alles siis, kui vajutate nupukest Esita.
  8. Seejärel saate kutse eksamile tingimusel, kui kõik dokumendid on korras.
  9. Kui eksami kõik osad on sooritatud positiivsele tulemusele, siis lisatakse treenerikutse number Spordiregistrisse hiljemalt nädala jooksul peale vimast järeleksamit ehk max.4 nädala pärast ja treener võib juba ametlikult kasutada nimetust Abitreener (EKR-3 tase). Tunnistus paberkandjal väljastatakse sel juhul, kui kutsetaotleja eksamile registreerudes vastava märke teeb.

Mul pole piisavalt koolitustunde, kuid olen väga palju osalenud ja jälginud staažikate treenerite tunde. Kas ja kuidas neid tunde arvestada oleks võimalik?

Jah, loomulikult saab neid tunde arvestada. Selleks on treenerite dokumentide lehel vaatlusanalüüsi vorm ja stažeerimise tõend. Arvestada saab kuni 12 tundi iga nelja aasta kohta kumbagi dokumendi alusel ja treeneril, kelle tundi külastatakse, peab olema EKR-5 või kõrgem tase. Tähtis on, et dokument oleks allkirjastatud selle treeneri poolt, kelle treeninguid külastatakse. Vaatlusanalüüsi või stažeerimist tegema minnes tuleb sellest eelnevalt teavitada koolitusjuhti e-mailil Therje@ratsaliit.ee 1 nädal ette. Dokument laaditakse üles Spordiregistrisse koolituste lehele.

Kus saab läbida treenerikutse taotlejal õppepraktikat ja mitu tundi seda peab olema?

Õppepraktikat saab läbida mentortreenerite juures. Rubriigist Praktika ja mentortreenerid peab valima sobiva mentortreeneri ja temaga kokku leppima kõik tingimused. Praktikal viibimise tundide miinimumarv on 10 tundi, kuid sõltub siiski praktikandi valmisolekust praktilise eksami sooritamiseks, mille mentortreener oma aruandega kinnitab. Aega on selleks orienteeruvalt 5 kuud. Õppepraktika aruanne koosneb neljast moodulist: algõpe, takistussõit, koolisõit ja kolmevõistlus. Praktika on läbitud, kui kõik moodulid on täidetud. Praktika aruanded on internetis täidetavad nii praktikandile, kui ka mentortreenerile.

Kuidas näeb välja treenerikutse eksam?

Eksamit nimetame teiste sõnadega atesteerimiseks. Eksamipäev algab kirjaliku eksamiosaga, mis sooritatakse internetis. Seega vajalik on isikliku arvuti olemasolu. Järgneb praktiline eksamiosa, kus tuleb sooritada tunniandmine (KS+TS) ja ratsutamisoskuse esitlemine (TS+KS). Ratsutamisoskuse esitamist on viimastel aastatel olnud võimalik esitada videona. Eksamipäev võib lõppeda komisjoni vestlusega, kuid selle otsustav komisjon jooksvalt. EKR-4 taseme taotlemisel algab eksamipäev kirjaliku eksamiga, mis sooritatakse sarnaselt EKR-3 tasemele internetis. Seejärel on praktiline eksamiosa, kus tuleb esitleda tunniandmist (TS+KS). Võib järgneda vestlus komisjoniga. EKR-5 taseme taotlemisel algab eksamipäev kirjaliku eksamiga analoogselt 3. ja 4.tasemele, millele võib järgneda vestlus komisjoniga. Praktiline eksamiosa peab olema läbitud eksamile registreerimise ajaks, mille kohta saab täpsemalt infot koolitusjuhilt Eksamile pääsevad need taotlejad, kes on õigeaegselt esitanud Spordiregistrile kõik dokumendid ning kes on saanud kutse eksamile.

Kas eriosakoolituse tõendit saab esitada peale taasatesteerimist ka kutsetaseme tõstmisel?

Igat koolitustõendit saab arvestada ainult 1 kord. Kutse saamisel või kutsetaseme tõstmisel saab arvestada ainult eriosakoolituse tõendit, mitte täiendkoolituse tõendit. Taasatesteerimisele saab esitada nii täiendkoolituse tõendit, kui ka eriosakoolituse tõendit. Kui taasatesteerimisele esitati eriosakoolituse tõend, siis seda tõendit enam kutsetaseme tõstmisel ei arvestata.

Milline peab olema esmaabikoolituse läbimise tõend 2023.aasta atesteerimisel? Kui vana?

Esmaabikoolitus tuleb esmakordselt läbida 16-tunnisena. Edasi võib läbida 6 või 8-tunniseid koolitusi. 2023.aastal kehtib esmaabikoolituse tõend, mis on väljastatud 2020 või hiljem. Esmaabikoolitus peab olema läbitud eelneva kolme (3) aasta jooksul. Sobib autokoolides nõutav esmaabitõend, kuigi aegajalt korraldavad ka klubid ametlikke esmaabikoolitusi. NB! Esmaabikoolitaja peab olema  tunnustatud esmaabikoolitajate nimekirjas, kellel on ka tunnistuse väljastamise õigus.

Osalesin ühel Ratsaliidu täiendkoolitusel 2020.aastal. Soovin osaleda taasatesteerimisel ja sügisel tõsta kutsetaset. Kas seda täiendkoolitust arvestatakse ka sügisel kutsetaseme tõstmisel?

Taasatesteerimisel arvestatakse täiendkoolitusi, mida korraldavad ülikoolid ja Ratsaliit. Kutsetaseme saamisel või tõstmisel on vajalik tasemekoolitus, milleks on üldosakoolitus Ülikoolide juures ja eriosakoolitus, mida korraldab Ratsaliit 1 kord aastas kevadeti.

Kust kohast ma näen oma koolitustel osalemise infot ehk koolitustunde?

https://minu.treenerikutse.ee/ See on see koht, kust näevad treenerid enda kohta käivat infot. Sinna tuleb sisse logida ja kindlasti on vaja täiendada oma andmeid, kui need muutuvad!

Miks viimasel ajal ei anta koolitustõendeid osalejatele?

Koolitustõendeid ei anta ERL-i poolt korraldatud treeneritele suunatud koolitustel, kuna osalejate treenerite nimekirjad ja edaspidi ka nende isikute, kellel pole treenerikutset, esitatakse Ratsaliidule ja sealt liigub info Spordiregistrisse isikukoodi põhiselt. Kuid kui osaleja siiski soovib kindlalt koolitustõendit, siis peab korraldaja või ERL selle esitama elektroonilisel kujul registreerimisel näidatud e-maili aadressile. Paberkandjal tõendeid ei väljastata.